GRAVDAL 001  001 FINAL-2

Gravdal

15 bygg med 49 boliger + fellesbygg

Vi har hatt fokus på at prosjektet blir tilpasset omliggende boligstruktur, og at byggene skal fremstå som en del av «tett, lav» -strukturen i området. Byggene er bygget på naturens vilkår med så lite inngrep som mulig for at eksisterende terreng i størst mulig grad skal bevares. Byggene ligger derfor delvis skåret inn i terrenget. Dette bidrar også til å gi gunstige dagslys- og utsiktsforhold til alle leiligheter. Hver av leilighetene har store sørvest-vendte balkonger og gjennomlys i oppholdssonen. Hvert bygg har minimum 3 sider med dagslys, og alle oppholdsareal har utsikt både mot Byfjorden, Gravdalsvannet og Lyderhorn.

Sentralt i prosjektet er det etablert en bred boliggate som tar opp høydeforskjellen på tomten og gir lett tilgjengelig tilkomst til boligenhetene. Boliggaten er tilrettelagt for både gående og biltrafikk, og det er vektlagt god trafikkseparering gjennom et klart materialbruk i veibanen som separerer gang- og kjøresone. Terrenget strekker seg gjennom boligområdet og fungerer som attraktive grøntområder på tomten.

GRAVDAL 005  001 aerial   FINAL ver2
snitt
Gravdal-bygg-E-forsøk
Leil-D GRAVDAL INT   004   FINAL
GRAVDAL 004  001 AERIAL  FINAL-2