Hvorfor bruke arkitekt?

Dine ønsker og behov danner grunnlaget for oppdraget og arkitekten som tegner ut prosjektet er din rådgiver og veileder gjennom hele byggeprosessen.

1. Profesjonelle råd og veiledning

Små og tilsynelatende enkle prosjekter innebærer også mange vurderinger og valg. Feil valg kan medføre tekniske utfordringer, merutgifter og forsinkelser. Arkitekten loser prosjektet gjennom kommunal saksbehandling, anbudsprosess og bygging.

2. Ulike mennesker - ulike behov

Dine ønsker behov danner grunnlaget for oppdraget. De økonomiske rammene og andre forutsetninger utgjør sammen med regulering, lover og forskrifter rammeverket som arkitekten jobber innenfor.. Arkitekten tilpasser prosjektet til menneskene og omgivelsene - i stedet for at menneskene og omgivelsene må tilpasse seg prosjektet.

3. Tilpasning til stedet

Arkitekten vil tilpasse prosjektet til tomten og stedet; til krevende topografi, utfordrende klima, komplekse bysituasjoner, sårbare landskaper eller særpregede bygningsmiljøer. 

4. Kvalitet lønner seg

En arkitekt tenker kvalitet i alle byggets deler og over tid, slik at vedlikeholdsbehovet reduseres og bygningen tåler tidens tann. Kvalitet i materialer og produkter koster ikke nødvendigvis mer enn ordinære bygningselementer, men varer lenger. Det brukes enorme ressurser på å utbedre og erstatte dårlig byggeri. Kvalitet lønner seg alltid i et langsiktig perspektiv.

5. Formelle krav til saksbehandling

Ved søknad om tillatelse til å oppføre bygg stilles det krav til ansvarsrett for ansvarlige foretak. Arkitekten har godkjenning for ansvarsrett, og vil som ansvarlig søker lose deg gjennom hele den lovregulerte byggesaksgangen, fram til ferdigmelding. For å få godkjenning må arkitekten ha tilfredsstillende kvalitetssikrings- og kontrollsystemer.

6. Utdannelse, kunnskap og erfaring

Arkitekt er ingen beskyttet tittel. Derfor er det viktig å forsikre seg om at man har å gjøre med en kompetent utøver av faget i form av ansvarsretter, tiltaksklasser og utdannelse.

7. De gode løsningene - mulighetene du ikke ser selv

For de fleste er det umulig å holde seg orientert om nye bygningsprinsipper, materialer og produkter. Arkitekten har oversikt og gir kvalifiserte råd.Mindre byggeoppgaver, som ombygging eller tilbygg, ser kanskje ikke så vanskelige ut, men i eksisterende hus møter man mange utfordringer. Arkitektene er trenet til å se løsninger, også der det er mange hensyn å ta. 

8. Universell utforming, fleksibilitet og livsløp

Selv om en arkitekttegnet bolig er tegnet spesielt for byggherren og brukerne - vet arkitekten at huset skal fungere for skiftende generasjoner og ulik bruk over tid. Arkitekten kan prosjektere fleksible løsninger og tilrettelegge boligfunksjoner for hele livsløpet.

9. Klimaeffektivitet og energiløsninger

Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller stadig strengere krav til bygningers energiforbruk, og arkitektene oppdaterer kontinuerlig sin kompetanse. Bygningens utforming, plassering og orientering betyr mye for husets energiregnskap. Det mest miljøvennlige er likevel å bygge så lite som mulig. Arealeffektivitet er nært knyttet til funksjonalitet, og skreddersydde løsninger gir best plassutnyttelse. Et arkitekthonorar kan fort spares inn med gode løsninger. 

10. God arkitektur oppstår gjennom kommunikasjon

God arkitektur og gode løsninger oppstår ved stadig utveksling mellom oppdragsgiver og arkitekt, ofte også i samarbeid med håndverkere og rådgivere. I denne prosessen skapes nye resultater.