Melding om igangsetting av privat planarbeid

gnr 114, bnr 236, 258, 136, mfl. – på Kokstad i Fana.

I medhold av Plan – og bygningsloven §12-3 og §12-8 varsler vi med dette oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr 114, bnr 236, 258, 136, mfl. – på Kokstad i Fana.

Tiltakshaver er Montasje Kompagniet AS og En Til En arkitekter AS er plankonsulent.

Planområdet er på Ca. 44 daa og ligger i Bergen kommune, Ytrebygda bydel. Området er delvis utbygd og eksisterende bebyggelse på eiendommene består i dag av blant annet dagligvarebutikk, bensinstasjon, bilbutikk, kiosk og pizzarestaurant.

Planområdet

Planområdet er foreslått som kombinert bebyggelse og anleggsformål, samt grønnstruktur i forslag til områdeplan for Liland og Birkeland Øvre, Kokstad Øst, planID:61130000. Området kan nyttes til forretning, kontor, tjenesteyting og bolig/blokkbebyggelse. Områdeplan stiller krav om detaljregulering av felt K/B/A3.

K/B/A3 skal transformeres og et krav i områdereguleringsplanen er opparbeiding av et byrom/torg. Byrom/torget skal ha en sentral plassering med adkomst fra Kokstadvegen og tilrettelegges for opphold.

Med bakgrunn i at planen faller innunder §4d i Forskrift om konsekvensutredning, er det blitt vurdert at tiltaket ikke trenger konsekvensutredning.

Innspill og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes innen 25.august 2016 til:

En Til En Arkitekter AS, Øvre Korskirkesmug 2B, 5018 Bergen

Innspill kan også sendes på e-post: plan@entilen-arkitekter.no

Spørsmål om planen kan rettes til Even Akerø tlf. 980 98 397.

Last ned dokumenter