Ytrebygdsvegen: Varsel om oppstart og oppheving av reguleringsplan

Under følger varslingsbrev slik det er sendt ut til grunneiere, berørte parter og høringsinstanser. For mer informasjon vises det til referat fra oppstartsmøte, forslagsstillers planinitiativ, stedsanalyse og skisseprosjekt (dokumenter) nederst på siden.

Bergen 02.01.2020 Vår ref. 1820 Saksnr. Bergen kommune: 201912559

I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) §12-8 varsler en med dette oppstart privat reguleringsplanarbeid for «Ytrebygda, Gnr. 34 Bnr. 118 m.fl. Ytrebygdsvegen» i Bergen kommune. Samtidig varsles oppheving av gjeldende reguleringsplan «Ytrebygda, Gnr. 115, Sandslihovden busstrasé» arealplan-ID 5500800, jf. PBL § 12-14.

Detaljregulering og privat reguleringsplanarbeid
En detaljregulering er en type reguleringsplan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. Privat planarbeid er når en privat forslagsstiller (grunneier eller tiltakshaver) tar initiativ til og utarbeider et planforslag. Planforslaget sendes til kommunen som tar over ansvaret for saksbehandlingen.

Forslagsstiller og plankonsulent

Forslagsstiller er FM Gruppen AS. Plankonsulent er En til En Arkitekter AS.

Formål

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for bolig. FM Gruppen ønsker å oppføre tre boligblokker med ca. 60 leiligheter, tilhørende parkering og uteoppholdsareal, samt etablere fortau langs kommunal veg Ytrebygdsvegen.

Planområdet

Planområdet er vist på kartutsnitt på neste side og utgjør 13 dekar. I tillegg til utbyggingsområdet er det tatt med areal langs kommunal veg Ytrebygdsvegen ned til krysset ved Sandslihovden for å legge til rette fortau. I tillegg er planområdet utvidet ytterligere for å oppheve gjeldende reguleringsplan for Sandslihovden busstrasé (arealplan-ID 5500800), jf. side 3 i dette brev.

I gjeldende kommuneplan (KPA 2018) ligger området i «byfortettingssonen» og er berørt av hensynssone for veistøy. Planområdet er i hovedsak uregulert. Deler av planområdet er regulert i reguleringsplaner som fremgår av tabell på neste side.

Figur1
Figur2
Figur3

Vurdering konsekvensutredning

Det vises til referat fra oppstartsmøtet som ligger tilgjengelig på våre nettsider. Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.

Oppheving av reguleringsplan

Etter innspill fra Bergen kommune, Byplanavdelingen, varsles oppheving av gjeldende reguleringsplan for Sandslihovden busstrasé (arealplan-ID 5500800). Opphevingen skjer i samsvar med PBL §12-4, fjerde ledd, og planen erstattes i sin helhet av ny detaljplan «Ytrebygda, Gnr. 34 Bnr. 118 m.fl. Ytrebygdsvegen». Området reguleres til dagens situasjon med unntak av nytt fortau i kommunal veg Ytrebygdsvegen.

Figur4

Merknader til oppstart sendes skriftlig eller elektronisk innen 15. februar 2020.

E-post: plan@entilen-arkitekter.no

En Til En Arkitekter AS

Øvre Korskirkesmug 2B
5018 Bergen

Vi inviterer til å komme med merknader og innspill til planarbeidet. Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter blir sendt inn til kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang

Neste steg i planprosessen er at planforslaget utarbeides og sendes inn til kommunen. Etter første gangs behandling hos kommunen vil det legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før politisk behandling.

Mer informasjon

Planinitiativ, referat fra oppstartsmøte, skisseprosjekt og stedsanalyse ligger tilgjengelig på våre nettsider, www.entilen-arkitekter.no.

Med vennlig hilsen

Marianne Øvreås Aasebø

e-post

plan@entilen-arkitekter.no

Telefon

(+47) 55 30 48 80

Internett

www.entilen-arkitekter.no

Referat fra oppstartsmøte

Forslagsstillers planinitiativ, skisseprosjekt og stedsanalyse

Varslingsbrev og planavgrensning