Varsel om oppstart detaljregulering og oppheving av plan

Under følger varslingsbrev slik det er sendt ut til grunneiere, berørte parter og høringsinstanser. For mer informasjon vises det til referat fra oppstartsmøte, forslagsstillers planinitiativ, stedsanalyse og skisseprosjekt (dokumenter) nederst på siden.Referat fra oppstartsmøte

Forslagsstillers planinitiativ

Varslingsbrev og planavgrensning