Varsel om oppstart detaljregulering

Under følger varslingsbrev slik det er sendt ut til grunneiere, berørte parter og høringsinstanser. For mer informasjon vises det til referat fra oppstartsmøte og forslagsstillers planinitiativ og redegjørelse for plangrep (dokumenter) nederst på siden.

Varsel om oppstart detaljregulering

Bergen 18.02.2019 Vår ref. 1715

I medhold av plan- og bygningsloven §12-8 varsler en med dette oppstart privat reguleringsplanarbeid for Årstad, gnr. 159 bnr. 131 m.fl., delfelt S13 Mindemyren.

Detaljregulering
Reguleringsplan er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. En detaljregulering er en type reguleringsplan. I dette tilfellet er det en privat forslagsstiller (grunneier og tiltakshaver) som tar initiativ og utarbeider et planforslag. Planforslaget sendes til kommunen som tar over ansvaret for saksbehandlingen.

Forslagsstiller og plankonsulent

Forslagsstiller er Kanalveien 54 Eiendom AS.

Plankonsulent er En til En Arkitekter AS.

Intensjon

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for ny bruk og fortetting på gnr. 159 bnr. 131 og i tilhørende fjellhaller. Aktuelle formål er forretning, kontor, tjenesteyting (konferansesenter/ treningssenter/service m.m.), bolig og parkering. Parkeringen skal i utgangspunktet løses i eksisterende fjellhaller under Leaparken og betjene et større område (Mindemyren og/eller omkringliggende boligområde).

Videre ønsker forslagsstiller å legge til rette for allmennhetens interesser i Leaparken (gnr. 159 bnr. 419) i samråd med grunneier og offentlige høringsinstanser, herunder bedret tilkomst til park og leke- og oppholdsareal.

1715_Snitt-eksisterende-situasjon

Planområdet

Planområdet ligger på Mindemyren og utgjør 23,6 dekar. Planavgrensningen er vist på kartutsnitt vedlagt (figur 5) og omfatter i hovedsak eiendom gnr. 159 bnr. 131 (Kanalveien 54) og bnr. 419 (Leaparken). Privat eiendom gnr. 159 bnr. 191 (Svaneviksveien 46) er inkludert for å unngå hull i reguleringsplanen, og skal i utgangspunktet reguleres til dagens situasjon.

Bnr. 131 er bebygd med et næringsbygg (Geitanger bygg) som ligger dels under Svaneviksveien og Leaparken med opparbeidet grønt tak. Videre inn under parken går to fjellhaller som er tilgjengelig fra næringsbygget. Illustrasjonene under (figur 1) viser eksisterende bygg.

Området er regulert i flere gjeldende reguleringsplaner. Areal langs Kanalveien er avsatt til sentrumsformål og torg i områderegleringsplan for Mindemyren (planID 61140000), midlertidig rigg og anleggsområde i detaljregulering for bybanen (plan ID 64860000) og grønnstruktur og gangvei i detaljregulering for Kanalveien 60 (plan ID 18790000). Øvrig planområde er regulert i detaljregulering for Leaparken (planID 64260000) til offentlig kjøreveg (Svaneviksveien), park og barnehage. Fortau under parktaket er regulert med bestemmelses-område i samme plan, med referanse til eldre reguleringsplan for Svaneviksveien (arealplan ID 4890100).

De ulike arealformålene er illustrert på nedenfor (figur 3).

I gjeldende KPA er planområdet avsatt til industri/kontor/ lager, bebyggelse og anlegg og grønnstruktur. I forslag til ny KPA (2018) er arealet vist som sentrumskjerne, byfortettingssone og grønnstruktur. Jf. figur 2.

1715_Gjeldende-arealformål-og-KPA

Vurdering konsekvensutredning

Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. Det vises til referat fra oppstartsmøtet (datert 290119) som ligger tilgjengelig på våre nettsider.

Merknader til oppstart

Vi inviterer til medvirkning og samarbeid i planprosessen. Merknader til oppstart sendes skriftlig eller elektronisk innen 3. april 2019. Alle mottatte dokumenter blir sendt inn til kommunen sammen med planforslaget.

E-post: plan@entilen-arkitekter.no

En Til En Arkitekter AS

Øvre Korskirkesmug 2B
5018 Bergen

Videre saksgang

Neste steg i planprosessen er at planforslaget utarbeides og sendes inn til kommunen for behandling. Det vil så legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før politisk behandling.

Mer informasjon

For mer informasjon se våre nettsider eller ta kontakt per e-post/telefon.

Med vennlig hilsen

Marianne Øvreås Aasebø

e-post

plan@entilen-arkitekter.no

Telefon

(+47) 55 30 48 80

Internett

www.entilen-arkitekter.no

Referat fra oppstartsmøte

Forslagsstillers planinitiativ

Varslingsbrev og planavgrensning