Varsel om oppstart detaljregulering

Under følger varslingsbrev slik det er sendt ut til grunneiere, berørte parter og høringsinstanser. For mer informasjon vises det til referat fra oppstartsmøte og forslagsstillers planinitaitv og byromsanalyse (dokumenter) nederst på siden.

Varsel om oppstart detaljregulering

Bergen 01.02.2019 Vår ref. 1821

I medhold av plan- og bygningsloven §12-8 varsler en med dette oppstart privat reguleringsplanarbeid for Ytrebygda, Østre Nordeidbrekka gnr. 37 bnr. 5 m.fl. i Bergen kommune.

Detaljregulering og privat reguleringsplanarbeid
En detaljregulering er en type reguleringsplan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. Privat planarbeid er når en privat forslagsstiller (grunneier eller tiltakshaver) tar initiativ til og utarbeider et planforslag. Planforslaget sendes til kommunen som tar over ansvaret for saksbehandlingen.

Forslagsstiller og plankonsulent

Forslagsstiller er Kronheim Invest AS.

Plankonsulent er En til En Arkitekter AS.

Intensjon

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bolig i form av rekkehus og horisontaldelte rekkehus på deler av eiendom gnr. 37 bnr. 5. Området er regulert til eneboliger i gjeldende plan fra 1992, men ikke bygget ut etter planen. Eksisterende løe vurderes bevart eller gjenoppbygget med ny bruk (boenheter/fellesfunksjoner).

Planområdet

Planområdet er vist på kartutsnitt på neste side og utgjør 25,3 dekar. Det aktuelle byggeområdet er vist med oransje. Avkjørsel planlegges fra Østre Nordeidbrekka (privat del), med tilkomst fra Steinsviksvegen via Grunnane (Korreksjon: Det er oppgitt feil veinavn og oppstått utydeligheter angående inn og utkjøring. Avkjørsel planlegges fra Grunnane (privat del) og det legges opp til både inn og utkjøring via Grunnane (kommunal del)). Det er tatt med et større areal i planavgrensningen for å kunne vurdere trafikksikkerhet og eventuelt legge til rette for tiltak. Eneboliger innenfor planområdet foreslås regulert til eksisterende.

I kommuneplanens arealdel (KPA) 2010 er området avsatt til «bebyggelse og anlegg» med maksimum utnyttelse 60 % BRA for bolig. I høringsforslaget til ny KPA (2018) ligger området i «ytre fortettingssone» med foreslått utnyttelse 30 % - 120 % BRA. Området er berørt av hensynssone for veistøy (gul og rød støysone).

1821_planagrensning

I kommuneplanens arealdel (KPA) 2010 er det området avsatt til «bebyggelse og anlegg» med maksimum utnyttelse 60 % BRA for bolig. I høringsforslaget til ny KPA (2018) ligger området i «ytre fortettingssone» med foreslått utnyttelse 30 % - 120 % BRA. Området er berørt av hensynssone for veistøy (gul og rød støysone).

Planområdet er regulert i flere gjeldende planer. Det aktuelle utbyggingsområdet er regulert til enebolig i gjeldende reguleringsplan Søreide/Søvik/Steinsvik vedtatt 1992 (arealplan ID 8770000). Planen har ikke blitt realisert. Planområdet omfatter også deler av reguleringsplanene:

- Steinsviksvegen, vedtatt 1992 (arealplan ID 8490000)

- Gangbro over Søvikgeilen, vedtatt 2000 (arealplan ID 16190000)

- Haukeland, Grunnane, vedtatt 2000 (Arealplan ID 61610000)

- Endringer av reguleringsplan Søreide/Søvik/Steinsvik med arealplan ID 8770004, 8770007, 8770100.

Vurdering konsekvensutredning

Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. Det vises til referat fra oppstartsmøtet som ligger tilgjengelig på våre nettsider.

Merknader til oppstart sendes skriftlig eller elektronisk innen 20. mars 2019

E-post: plan@entilen-arkitekter.no

En Til En Arkitekter AS

Øvre Korskirkesmug 2B
5018 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter blir sendt inn til kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang

Neste steg i planprosessen er at planforslaget utarbeides og sendes inn til kommunen for behandling. Det vil så legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før politisk behandling.

Mer informasjon

For mer informasjon vises det til dokumenter under eller ta kontakt per e-post/telefon.

Med vennlig hilsen

Marianne Øvreås Aasebø

En til en arkitekter AS

1821_Kart-som-viser-planområdets-beliggenhet

Referat fra oppstartsmøte

Forslagsstillers planinitiativ og byromsanalyse

Varslingsbrev og planavgrensning